Tags

,

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN, TẠM ỨNG CÁC KHOẢN CHI TIÊU DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Qúy Long – Kim Thư
Năm XB: 2012
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 446
Giá bìa: 325.000 đồng
Giá bán: 325.000 đồng

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

          Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
        Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ THU, CHI VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
        Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM.
            Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
           Phần 7: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đã sửa đổi, bổ sung theo các văn bản pháp quy mới nhất).
Advertisements