Tags

, ,

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TIỀN MẶT, GIAO VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC

chế độ quản lý nhân sự

Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Thu Huyền – Ái Phương
Năm XB: 2012
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 451
Giá bìa: 325.000 đồng
Giá bán: 325.000 đồng

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, việc quản lý, tuyển dụng, đào tạo nhân sự, quản lý tài chính kế toán, sử dụng nguồn vốn Nhà nước, tài sản Nhà nước, mua sắm tài sản hàng hóa công khai và minh bạch, có hiệu qủa nhất, theo đúng quy định của pháp luật tại cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị có sữ dụng ngân sách Nhà nước là đòi hỏi rất cấp thiết và quan trọng.

         Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ quản lý các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt những chủ trương của Nhà nước, của các Bộ ngành về các lĩnh vực nêu trên. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN,

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH, TIỀN MẶT, GIAO VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

          Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính:

          Phần thứ nhất: GIẢI ĐÁP VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC.

          I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP.
          II. TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
          1. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
          2. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
          III. XỬ LÝ KỶ LUẬT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
          1. Xử lý kỷ luật viên chức.
          2. Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
          3. Xử lý kỷ luật cán bộ công chức.
         IV. CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, NGHỈ PHÉP, CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
          1. Chế độ phụ cấp.
          2. Chế độ công tác phí.
          3. Chế độ chi tiêu hội nghị.
          4. Chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo Quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
          5. Tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách Nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
          V. BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
          1. Chế độ ốm đau.
          2. Chế độ thai sản.
          3. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
          4. Chế độ hưu trí.
          5. Chế độ tử tuất.
          6. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
          7. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc.
          VI. QUẢN LÝ CÔNG CHỨC Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG.
          1. Tuyển dụng công chức ở Xã.
          2. Quản lý nhân sự cấp Xã, Phường, Thị trấn.
         VII. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, BỐ TRÍ NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
          1. Tổ chức bộ máy kế toán.
          2. Bố trí kế toán trưởng, người phụ trách công tác kế toán.
          3. Kế toán trưởng và phụ trách công tác kế toán trong công an nhân dân.
          Phần thứ hai: GIẢI ĐÁP VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ THU CHI TIỀN MẶT, QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
           I. QUẢN LÝ THU CHI TIỀN MẶT TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.
         II. QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH, VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ LĨNH VỰC, MỘT SỐ NGÀNH.
          1. Quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước trong công an nhân dân.
          2. Quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Xã, Phường, Thị trấn.
        Phần thứ ba: GIẢI ĐÁP VỀ CHẾ ĐỘ ĐẤU THẦU, MUA SẮM TÀI SẢN HÀNG HÓA TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC.
         I. ĐẤU THẦU, MUA SẮM TÀI SẢN NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC.
          1. Đấu thầu, mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.
          2. Đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.
          3. Chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.
          II. QUY CHẾ MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG.
         III. ĐẤU THẦU, ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG.
          IV. TRANG BỊ, MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG, SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.
          Phần thứ tư: GIẢI ĐÁP VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN, GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC.
          I. TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN.
          II. TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀI SẢN.
          1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước tại Xã, Phường, Thị trấn.
          2. Định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức.
          III. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, SẮP XẾP TÀI SẢN NHÀ NƯỚC Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP.
          IV. SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ.
          V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP.
           Phần thứ năm: KIỂM TOÁN, KIỂM TRA TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC.
          I. QUY CHẾ TỰ KIỂM TRA TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.
          II. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
           Phần thứ sáu: NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN, TÀI CHÍNH Ở CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 451 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.
          Giá bìa: 325.000 đồng / quyển.
Advertisements