Tags

,

300 CÂU GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NĂM 2012.

          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
quả lý ngân sách nhà nước
        Phần 1: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
           Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC.

          Phần 3: TÌNH GIẢI ĐÁP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

          Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012.
          Phần 6: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS).
          Phần 7: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG NĂM 2012.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 494 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2012.
Advertisements