CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT 2013
(Chế độ kiểm toán Nhà nước – Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước
Hướng dẫn xây dựng quyết toán kinh phí Nhà nước – Thanh tra, kiểm tra
và xử phạt vi phạm hành chính)
chế độ kế toán hành chính sữ nghiệp 2014
           Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:
           Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – MẪU BIỂU MỚI NHẤT VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013.
           Phần 2: HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỚI NHẤT LĨNH VỰC KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
           Phần 3: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CHI TIẾT CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC.
           Phần 4: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.
            Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI CHẾ ĐỘ VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRỤ SỞ TÀI SẢN – SỬ DỤNG TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI.
           Phần 6: CHẾ ĐỘ MỚI VỀ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU HỘI NGHỊ.
           Phần 7: CHẾ ĐỘ MỚI VỀ QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Phần 8: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT SỬA ĐỔI HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
            Phần 9: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THI, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN
Advertisements