CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính:
KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

          Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
            Phần 2: QUY CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC.
        Phần 3: QUY CHẾ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ THU, CHI VÀ SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
           Phần 4: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ & QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG.
 
         Phần 5: CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 6: CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Phần 7: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Sửa đổi, bổ sung đến tháng 12/2012).
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
           Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
Advertisements