HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Áp dụng 02/2013)
TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
          Phần 1: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Mục 1. Những quy định về quản lý ngân sách Nhà nước.
          Mục 2. Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra của kiểm toán Nhà nước.
           Phần 2: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.
mục lục ngân sách nhà nước

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013

          Mục 1. Những quy định về quản lý tài sản Nhà nước.
          Mục 2. Xử lý vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước.
           Phần 3: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Áp dụng 02/2013).
           Phần 4: CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013.
           Phần 5: CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC QŨY, KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
         Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
            Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

SÁCH KẾ TOÁN HCSN

Advertisements