NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – 615 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP
           Nội dung quyển Sách gồm có 12 phần chính sau:
những vấn đề cốt yếu dành cho kế toán trưởng
      Phần 1: NHỮNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUAN TRỌNG DÀNH CHO K/TOÁN TRƯỞNG
      Phần 2: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG CHUNG VỀ LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC.
      Phần 3: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ THU, CHI & SỬ DỤNG TÀI KHOẢN QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC.
     Phần 4: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
     Phần 5: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM.
     Phần 6: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, MUA SẮM HÀNG HÓA.
      Phần 7: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ KHẤU HAO VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.
      Phần 8: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ PHỤC HỒI, XỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI.
      Phần 9: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.
      Phần 10: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH.
      Phần 11: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
Advertisements