Tags

, , ,

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – QUY TRÌNH THANH TRA, KIỂM TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT 2013

           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
kế toán kiểm toán

Luật kế toán kiểm toán

          Phần 1: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN.
        Phần 2: QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
         Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Phần 4: CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ.
         Phần 5: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH THANH TRA KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
         Phần 6: LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, LUẬT KẾ TOÁN VÀ LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
Advertisements