Tags

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG
THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NGHIỆP VỤ KHO BẠC
& CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ MỚI NHẤT NĂM 2013
           Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:
chế độ kế toán kho bạc nhà nước  2013

chế độ kế toán kho bạc nhà nước

           Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC.

           Phần 2:CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ.

           Phần 3: HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI.
         Phần 4: HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, KINH PHÍ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
         Phần 5: VĂN BẢN MỚI VỀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC & THANH TRA CÁC QŨY TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
              Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
             Giá: 330.000 đồng / quyển
Advertisements