CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH, THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ – CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG,
TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC 2013
           Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
chế độ tiền lương nhà nước 2013

chế độ quản lý tài sản nhà nước

          Phần 1: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.
          Mục 1. Chế độ quản lý, đầu tư, sử dụng và xử lý tài sản cơ quan Nhà nước.
          Mục 2. Tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý.
          Mục 3. Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị.
          Mục 4. Chế độ quản lý tài sản qúy hiếm và giấy tờ có giá do kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản.
          Mục 5. Chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
         Mục 6. Xử lý tài sản và quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng bán tài sản tịch thu, sung qũy của Nhà nước.
           Phần 2: CHẾ ĐỘ ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.
          Mục 1. Chế độ đấu thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.
          Mục 2. Chế độ đấu giá trong một số lĩnh vực thuộc tài sản Nhà nước.
           Phần 3: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
          Mục 1. Chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo đơn vị sự nghiệp.
          Mục 2. Chế độ quản lý thu, chi ngân sách qua hệ thống kho bạc Nhà nước.
          Mục 3. Chế độ quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước trong công an nhân dân.
           Phần 4: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ.
          Mục 1. Chế độ quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước.
          Mục 2. Quyết toán vốn đầu tư, dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
          Mục 3. Quản lý tài chính đối với ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Tổng cục.
          Mục 4. Quản lý vốn đầu tư thộc nguồn vốn ngân sách Xã, Phường, Thi trấn.
           Phần 5: CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, BỒI DƯỠNG DÀNH CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP.
          Mục 1. Mức lương tối thiểu dành cho công chức, viên chức.
          Mục 2. Chế độ bồi dưỡng, phụ cấp, công tác phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức.
           Phần 6: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.
         Phần 7: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.
            Giá: 325.000 đồng/cuốn
Advertisements