Tags

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – 615 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP
Trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã nỗ lực thắt chặt quản lý và xử lý vi phạm trong chi tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi công. Điều này được biểu hiện cụ thể bằng việc Nhà nước đã xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản lý chi tiêu ngân sách; cải thiện tính minh bạch chi ngân sách; hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính nhà nước; tăng cường quản lý công tác mua sắm công và đặc biệt là hoàn thiện chế độ kế toán của các đơn vị hành chính, sự nghiệp… Đồng thời, Nhà nước cũng luôn ban hành văn bản kịp thời sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước, cụ thể: Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012 của Bộ Tài chính Về việc quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước. Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung về Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước…
NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – 615 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP
          Nội dung quyển Sách gồm có 12 phần chính sau:
kế toán trưởng

Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

           Phần 1: NHỮNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUAN TRỌNG DÀNH CHO K/TOÁN TRƯỞNG
          Phần 2: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG CHUNG VỀ LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC.
          Phần 3: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ THU, CHI & SỬ DỤNG TÀI KHOẢN QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC.
        Phần 4: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
        Phần 5: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM.
          Phần 6: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, MUA SẮM HÀNG HÓA.
         Phần 7: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ KHẤU HAO VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.
          Phần 8: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ PHỤC HỒI, XỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI.
         Phần 9: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.
         Phần 10: GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH.
          Phần 11: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
         Phần 12: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 12/2012).
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 479 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 320.000 đồng

Advertisements