Tags

939 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
          Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:
kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp dành cho kế toán trưởng và giám đốc

          Phần 1: 715 TÌNH HUỐNG VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.
          Bao gồm:
          + Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ.
          + Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
          + Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
          + Kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.
          + Kế toán các khoản đầu tư tài chính.
          + Kế toán bất động sản đầu tư.
          + Kế toán xác địng kết qủa kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
          + Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng.
          + Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
          Phần 2: 224 TÌNH HUỐNG VỀ KIỂM TOÁN.
          Bao gồm:
         + Những nội dung cần chuẩn bị trước cho một cuộc thanh tra, kiểm toán tại các doanh nghiệp.
         + Những vướng mắc về chính sách tài chính, thuế, kế toán trong qúa trình thực hiện tại doanh nghiệp.
           + Hệ thống báo cáo tài chính, hệ thống sổ kế toán.
           + Các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 566 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.
          Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
Advertisements