Tags

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Áp dụng năm 2013)

Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/4/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư số 10/2013/TT-BTC ngày 18/01/2013 Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012. Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 Hướng thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ…          Nhằm giúp cho kế toán trưởng các doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Do đó, Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản quyển Sách:

kế toán doanh nghiệp 2013

quy định mới về chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

 QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Áp dụng năm 2013)
           Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
         Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI CỦA NHÀ NƯỚC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG NĂM 2013.
          Phần 2: LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.
         Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU.
        Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN.
           Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ IN, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG CHỨNG TỪ & HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ.
         Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHỤC HỒI, XỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 494 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
           Giá: 325.000 đồng / quyển
Advertisements