Tags

 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KHAI THÁC, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI.

dinh muc thuy loi

định mức công trình thủy lợi

Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp kịp thời có tài liệu tham khảo và điều chỉnh Định mức dự toán xây dựng công trình chuyên ngành thủy lợi. Do đó, Nhà xuất bản Nông nghiệp cho xuất bản quyển Sách:

          Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:
           PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI.
        PHẦN THỨ HAI: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI.
         PHẦN THỨ BA: CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, PHÍ, CHI PHÍ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG, THỦY LỢI.
        PHẦN THỨ TƯ: HỆ THỐNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI.
          PHẦN THỨ NĂM: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 463 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy
Advertisements