CẨM NANG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
           Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:
Cẩm nang quản lý dự án đấu tư xây dựng

Cẩm nang quản lý dự án đấu tư xây dựng

          Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.
          Phần 2: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
          Phần 3: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.
          Phần 4: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN XÂY DỰNG.
          Phần 5: QUẢN LÝ KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
          Phần 6: QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
          Phần 7: ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
          Phần 8: HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
          Phần 9: QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 455 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 335.000 đồng

Dự án là hoạt động đặc thù tạo nên một cách có phương pháp, các qúa trình và các nguồn lực đã cho, tạo nên một thực thể hoàn chỉnh.

          Sản phẩm xây dựng là hạng mục công trình, công trình hoàn thành cũng có đặc trưng tương tự:
         – Mục tiêu xây dựng được xác định thời gian khởi công, hoàn thành đưa vào sử dụng.
            – Kết qủa tạo ra một thực thể: ngôi nhà, cầu, đường,…
            – Qúa trình thực hiện tạo sản phẩm có định mức vật liệu, nhân công, máy, thiết bị, công nghệ.
          Vì vậy trong đầu tư xây dựng chúng ta sử dụng phương pháp quản lý dự án để quản lý qúa trình thực hiện sản phẩm, ta thường gọi là quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
           Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng có phạm vi rộng bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động, sử dụng các kiến trúc về quản trị, kỹ thuật, kinh tế xã hội kết hợp với kinh nghiệm đã thực hiện các công trình để điều hành thực hiện dự án.
          Nhằm giúp cho các Chủ đầu tư, giám đốc tư vấn quản lý dự án, Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ quản trị dự án đầu tư xây dựng các cấp, Các kỹ sư tư vấn dự án, giám sát thi công xây dựng công trình… có tài liệu tham khảo và áp dụng. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:
Advertisements