Tags

CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.
           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu

          Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH.
        Phần 2: QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP, KIỂM ĐỊNH, GIÁM ĐỊNH, ĐẢM BẢO AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
          Phần 3: QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH, QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN MỚI.
          Phần 4: QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
          Phần 5: HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC LẬP, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
          Phần 6: VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 463 trang.

Giá: 325.000 đồng

Advertisements