Tags

, ,

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Phần lắp đặt và sửa chữa mới nhất 2013)
           Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:
định mức 1173

định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt sửa chữa theo quyết định 1173

        Phần 1: QUYẾT ĐỊNH SỐ 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng Về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (Sửa chữa và bổ sung).

           Phần 2: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH.

           Phần 3: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG.
          Phần 4: BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ.
          Phần 5: KHAI THÁC NƯỚC NGẦM.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 533 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 350.000 đồng

Ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình (sửa đổi, bổ sung) tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD.

       Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m khoan v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
        Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến độ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v…)
          Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang làm công tác trong lĩnh vực xây dựng có tài liệu tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Advertisements