Tags

HỆ THỐNG 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN.
          Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
26 chuẩn mực kế toán mới nhất

26 chuẩn mực kế toán mới nhất

          PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LUẬT VỀ CÁC HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM.
 
          PHẦN II: HỆ THỐNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM.
          PHẦN III: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 468 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2012.

    Giá bìa: 298.000

Advertisements