KẾ TOÁN TRƯỞNG – NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT.

             Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
kế toán trưởng và những quy định

Kế toán trưởng và những quy định cần biết

          PHẦN I: QUY ĐỊNH MỚI CỦA NHÀ NƯỚC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NĂM 2012.
          PHẦN II: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, GIA HẠN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.
          PHẦN III: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP.
          PHẦN IV: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, NỢ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ.
          PHẦN V: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP.
          PHẦN VI: QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHỤC HỒI, XỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.
          PHẦN VII: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY TRÌNH KIỂM TRA HÓA ĐƠN VÀ PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, CUNG ỨNG DỊCH VỤ.
Advertisements