LUẬT KIỂM TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
& HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TRÍCH KHẤU HAO
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013
luật kế toán 2013

luật kế toán 2013 -2014

          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
          Phần 1: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG & TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP.
          Phần 2: LUẬT KẾ TOÁN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
          Phần 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN.
          Phần 4: VĂN BẢN MỚI VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.
          Phần 5: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (Có hiệu lực từ 01/7/2013).
          Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHỤC HỒI, XỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.
          Phần 7: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 330.000 đồng

Advertisements