Tags

500 KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
nghiệp vụ đấu thầu

nghiệp vụ đấu thầu trong xây dựng

           Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
           Phần 1: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU.
           Phần 2: KỸ NĂNG ĐẤU THẦU VÀ HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NHÀ THẦU.
           Mục I. Thể thức chung về đấu thầu.
           Mục II. Phương pháp đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.
           Mục III. Kế hoạch đấu thầu, quy trình đấu thầu.
           Mục IV. Hợp đồng đấu thầu.
           Mục V. Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
           Mục VI. Cung cấp thông tin để đăng tải trên báo đấu thầu.
           Mục VII. Xử lý tình huống trong đấu thầu.
           Mục VIII. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.
         Mục IX. Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
           Phần 3: KỸ NĂNG LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU.
           Mục I. Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu xây lắp.
           Mục II. Kỹ năng mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
           Mục III. Kỹ năng lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.
           Mục IV. Kỹ năng lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.
           Phần 4: KỸ NĂNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG VÀ HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU ĐIỆN TỬ
           Mục I. Đấu thầu qua mạng.
           Mục II. Hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu điện tử (bên mời thầu).
           Mục III. Hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu điện tử (nhà thầu).
           Phần 5: KỸ NĂNG ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA.
           Phần 6: KIỂM TRA VÀ XỬ PHẠT CÔNG TÁC ĐẤU THẦU.
           Phần 7: KỸ NĂNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
           Mục I. Quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Xã, Phường, Thị trấn.
          Mục II. Quản lý dự án đầu tư. đấu thầu xây dựng công trình trong công an nhân dân.
           Mục III. Năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.
           Mục IV. Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 446 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.
          Giá: 325.000 đồng / quyển (Kèm Hóa đơn Tài chính và giao Sách tận nơi miễn phí)
Advertisements