Tags

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 2013 – HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ, QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG & QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:
Quản lý chất lượng công trình xây dựng 201

Quản lý chất lượng công trình xây dựng 2013

           Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2013.
         Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2013.
          Phần 3: HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP, THẨM ĐỊNH, XÁC ĐỊNH QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 2013.
          Phần 4: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP CÔNG TRÌNH VÀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ TRONG XÂY DỰNG.
          Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẤU THẦU TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG.
          Phần 6: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
          Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TROGN LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
         Phần 8: HƯỚNG DẪN MỨC THU NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG.
        Phần 9: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG XÂY DỰNG.
         Phần 10: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT DÀNH CHO KẾ TOÁN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ.
              Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 463 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
           Giá: 350.000 đồng / quyển
Advertisements