Tags

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
          Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:
công trình thủy lợi

tiêu chuẩn thi công nghiệm thu các công trình thủy lợi

           Phần 1: QUYẾT ĐỊNH SỐ 212/QĐ-BXD NGÀY 25/02/2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG (ĐỢT 1).
        Phần 2: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9150 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CẦU MÁNG VỎ MÓNG XI MĂNG LƯỚI THÉP – YÊU CẦU THIẾT KẾ.
          Phần 3: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9157 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – GIẾNG GIẢM ÁP – YÊU CẦU THI CÔNG VÀ KIỂM TRA NGHIỆM THU.
          Phần 4: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9158 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC – PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN KHÍ THỰC.
          Phần 5: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9159 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – KHỚP NỐI BIẾN DẠNG – YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.
         Phần 6: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9160 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU THIẾT KẾ – DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG.
          Phần 7: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9137 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP.
         Phần 8: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4118 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU YÊU CẦU THIẾT KẾ.
          Phần 9: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4253 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – NỀN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG YÊU CẦU THIẾT KẾ.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 449 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 325.000 đồng

Ngày 28/3/2013 Bộ Xây dựng ra Thông báo tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực (đợt 1) bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay thế và áp dụng theo Quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng.

Advertisements