TRA CỨU CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Tập 1)
          Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:
tra cứu tiêu chuẩn xây dựng

tra cứu tiêu chuẩn xây dựng

          Phần 1: TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU VẬT LIỆU XÂY DỰNG.
          Phần 2: TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU THIẾT BỊ XÂY DỰNG.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 439 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 330.000 đồng / quyển

Advertisements