TRA CỨU CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Tập 2)
           Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
ti6eu chuẩn xây dựng

tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trinh xây dựng

          Phần 1: TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU NHÀ CAO TẦNG.
          Phần 2: TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG ĐOẠN XÂY DỰNG.
          Phần 3: TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 330.000 đồng

Advertisements