Tags

TUYỂN TẬP MẪU HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
           Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:
Mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất 2013

Mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất 2013

           Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
           Phần 2: HƯỚNG DẪN TẤT CẢ CÁC MẪU HỢP ĐỒNG ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
           Phần 3: HƯỚNG DẪN TẤT CẢ CÁC MẪU HỒ SƠ DỰ THẦU, MỜI THẦU VÀ MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QỦA ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP.
         Phần 4: HƯỚNG DẪN CÁC BIỂU MẪU TỜ TRÌNH, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm. dày 649 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2012.

Giá: 350.000 đồng / quyển

Advertisements