GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI 
NHẰM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
DÀNH CHO GIÁM ĐỐC
Tháo giỡ khó khăn cho doanh nghiệo

Tháo giỡ khó khăn cho doanh nghiệo

          Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
          Phần 1: NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
 
          Phần 2: CÁC GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG.
 
          Phần 3: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
          Mục 1. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 – 2015.
        Mục 2. Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”.
 
        Phần 4: TRA CỨU MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ THUẾ, MIỄN GIẢM, GIA HẠN THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP.
          Mục 1. Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
          Mục 2. Chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
 
         Phần 5: TRA CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ QŨY HỖ TRỢ SẮP XẾP PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP.
          Mục 1. Quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
          Mục 2. Quản lý qũy hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.
 
          Phần 6: TRA CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN D/NGHIỆP.
 
         Phần 7: CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN VÀ TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.
          Mục 1. Chính sách mới về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.
          Mục 2. Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
 

         Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã rất khó khăn trong việc tiếp cận vốn và đang đứng trước nguy cơ phá sản hoặc bị thôn tính… Bối cảnh trên Chính phủ đã đưa ra các chính sách, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 và giải quyết triệt để tình trạng khó khăn cho các doanh nghiệp. Do vậy, ngày 22/10/2012 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 175/2012/TT-BTC Về việc Hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ. Quyết định 1556/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ & vừa trong l/vực công nghiệp hỗ trợ”. Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường…

          Nhằm giúp cho các doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời những chính sách của Chính phủ về việc giải quyết tình trạng khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển sách
Advertisements