HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ SỬ DỤNG & QUẢN LÝ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓAvDỊCH VỤ VÀ BIỂU MẪU HÓA ĐƠN NĂM 2013 (Áp dụng từ 01/7/2013)
 Thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều Thông tư, Nghị định mới hướng dẫn chi tiết dành cho kế toán doanh nghiệp.

          Nhằm hướng dẫn pháp luật về công tác quản lý và sử dụng đúng quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dung ứng dịch vụ. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:
in hoa don

in hoa don

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ SỬ DỤNG & QUẢN LÝ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA
DỊCH VỤ VÀ BIỂU MẪU HÓA ĐƠN NĂM 2013 (Áp dụng từ 01/7/2013)
Theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành
ngày 15/5/2013 – Áp dụng chính thức cho tất cả các doanh nghiệp từ ngày 01/7/2013
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
          Phần 1: HƯỚNG DẪN CHUNG.
          1. Phạm vi chỉnh.
          2. Đối tượng áp dụng.
          3. Loại và hình thức hóa đơn.
          4. Nội dung trên hóa đơn đã lập.
 
          Phần 2: TẠO VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN.
          5. Nguyên tắc tạo hóa đơn.
          6. Tạo hóa đơn tự in.
          7. Tạo hóa đơn điện tử.
          8. Tạo hóa đơn đặt in.
          9. Phát hành hóa đơn của các tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh.
          10. Phát hành hóa đơn của cục thuế.
          11. Bán hóa đơn do cục thuế đặt in.
          12. Cấp hóa đơn do cục thuế đặt in.
          13. Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn.
 
          Phần 3: SỬ DỤNG HÓA ĐƠN.
          14. Lập hóa đơn.
          15. Ủy nhiệm lập hóa đơn.
          16. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc.
           17. Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn.
          18. Xử lý đối với hóa đơn đã tạo.
          19. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng.
          20. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
          21. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.
          22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn.
          23. Sử dụng hóa đơn của người mua hàng.
 
        Phần 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN.
          24. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ.
          25. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
          26. Lưu trữ, bảo quản hóa đơn.
          27. Hủy hóa đơn.
 
          Phần 5: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN.
          28. Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
          29. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
          Phần 6: KIỂM TRA, THANH TRA VỀ HÓA ĐƠN.
          30. Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn.
          31. Thanh tra về hóa đơn.
          Phần 7: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.
          Theo Thông tư số 65/2013/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 06/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng; Hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và Nghị định 121/2008/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/5/2013.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 480 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
           Giá: 325.000 đồng
Advertisements