Tags

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ,
LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN & HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN THUẾ
QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM
hướng dẫn quyết toán thuế cuối năm 2013

hướng dẫn quyết toán thuế cuối năm 2013

          Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:
       Phần 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN MỚI NHẤT ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 2: TỔNG QUAN VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 3: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.
 
          Phần 4: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.
 
          Phần 5: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU .
 
       Phần 6: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 7: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.
 
          Phần 8: KẾ TOÁN MỘT SỐ LOẠI THUẾ KHÁC.
 
         Phần 9: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, NỢ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ.
 
         Phần 10: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 619 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

           Giá: 325.000 đồng / quyển

Thuế là một công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước. Việc thực thi pháp luật thuế cho đến nay đã thu được nhiều thành tự to lớn. Nguồn thu từ thuế đã góp phần phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều bất cập do hạn chế từ chính sách thuế, việc quản lý của cơ quan thuế và từ việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp và người dân. Chính vì vậy, thời gian qua Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013).

          Trong phạm vi doanh nghiệp, kế toán và thuế có vai trò to lớn trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Am hiểu các luật thuế, chấp hành tốt các quy định về thuế là một trong các tiêu chuẩn quan trọng đánh giá chất lượng và hiệu qủa quản lý.

         Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp, cán bộ làm công tác kế toán và thuế áp dụng cho các doanh nghiệp cập nhật được những thông tin mới nhất về thuế và kế toán

Advertisements