LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI – LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

– CHÍNH SÁCH CHO VAY VÀ HUY ĐỘNG VỐN.

luật bảo hiểm tiền gửi

luật bảo hiểm tiền gửi

Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:

Phần I: LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI VÀ LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII.

 

Phần II: QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, CHÍNH SÁCH CHO VAY VÀ HUY ĐỘNG VỐN.

 

Phần III: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ NỢ RỦI RO VÀ AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG.

 

Phần IV: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG.

 

Phần V: HỆ THỐNG BIỂU MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG.

 

Nội dung quyển Sách còn tập hợp tất cả các mẫu văn bản mới nhất áp dụng trong ngành ngân hàng, bao gồm: Biểu mẫu về chính sách tiền tệ; Biểu mẫu về tín dụng; Biểu mẫu về quản lý rủi ro; Biểu mẫu về quan hệ với các nhà đầu tư; Biểu mẫu về thanh toán điện tử; Biểu mẫu về thành lập, hoạt động các tổ chức tín dụng và ngân hàng; Biểu mẫu về tài chính – kế toán; Biểu mẫu về báo cáo tổng hợp; Biểu mẫu về công tác thi đua, khen thưởng; Biểu mẫu về Đảng, công đoàn…

 

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 503 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.

 

Giá: 325.000 đồng

Advertisements