LUẬT DOANH NGHIỆP – LUẬT ĐẦU TƯ – LUẬT THƯƠNG MẠI
QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN 
luật đầu tư và luật thương mại

luật đầu tư và luật thương mại

         Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
         Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.
 
        Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU.
 
         Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CƠ CẤU ĐỔI MỚI QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HIỆU QỦA.
 
        Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QÚA TRÌNH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP.
 
         Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÀ ĐẦU TƯ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.
 
        Phần 6: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG.
 
         Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM.
Giá: 325.000 đồng / quyển
Nhằm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện vững chắc và có hiệu quả nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, những năm qua Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt Luật về Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo khung pháp lý đồng bộ và phù hợp cho việc quản lý, sắp xếp, cổ phần hoá, đổi mới, phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; cũng như kịp thời đưa ra những đối sách hỗ trợ kinh tế nhằm chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Cụ thể như sau: Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 08/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp. Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 Về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 Hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc…
Advertisements