LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Sửa đổi, bổ sung 2013).

CHÍNH SÁCH THUẾ – LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Sửa đổi, bổ sung 2013).

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

luật thuế thu nhập doanh nhiệp 2013

luật thuế thu nhập doanh nhiệp 2013

          Phần 1: LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Sửa đổi ngày 19/6/2013).
 
          Phần 2: LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Sửa đổi ngày 19/6/2013).
 
          Phần 3: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (Có hiệu lực từ 01/7/2013).
 
          Phần 4: LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Sửa đổi ngày 22/11/2012).
 
          Phần 5: CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIA HẠN VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ – HOÀN THUẾ.
 
          Phần 7: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ.
 
          Phần Phụ lục: PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC VÀ BIỂN HIỆU NGÀNH THUẾ.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 439 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.
 

          Giá: 325.000 đồng / quyển (

Advertisements