NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ NGÀNH NGÂN HÀNG.

Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

hành chính ngân hàng

hành chính ngân hàng

         Phần 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Ở NGÂN HÀNG.
          Mục I. Tổng quan về quản trị tổ chức.
          Mục II. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực.
 
          Phần 2: NỘI DUNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Ở NGÂN HÀNG.
          Mục I. Hoạch định nguồn nhân lực.
          Mục II. Thiết kế và phân tích công việc.
          Mục III. Tuyển mộ và tuyển chọn nguồn nhân lực.
          Mục IV. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
          Mục V. Đánh giá nhân viên.
          Mục VI. Tạo động lực trong lao động.
 
          Phần 3: KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ NGÂN HÀNG.
 
          Phần 4: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG NGÀNH NGÂN HÀNG.
          Mục I. Văn phòng và quản trị văn phòng.
          Mục II. Nghiệp vụ văn phòng.
 
          Phần 5: HỆ THỐNG BIỂU MẪU VỀ NHÂN SỰ CỦA NGÂN HÀNG.
 
        Phần 6: CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ NGÂN HÀNG.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 463 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.
 
          Giá: 325.000 đồng
Advertisements