NHỮNG KỸ NĂNG TRỌNG ĐIỂM DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
Những kỹ năng dành cho giám đốc doanh nghiệp

Những kỹ năng dành cho giám đốc doanh nghiệp

          Phần 1: CƠ SỞ PHÁP LUẬT ÁP DỤNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 2: KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN LÝ.
 
          Phần 3: KỸ NĂNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRONG QUẢN LÝ KINH DOANH.
 
          Phần 4: NĂNG LỰC TỔ CHỨC VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO.
 
          Phần 5: KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ.
 
          Phần 6: TỔNG QUAN VỀ NGHỆ THUẬT VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO.
 
       Phần 7: QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QỦA VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, các yếu tố khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các yếu tố khác của môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, buộc các nhà quản lý doanh nghiệp phải quan tâm nhiều hơn đến quản trị, để khai thác tốt các cơ hội và giảm thiểu các nguy cơ từ môi trường kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.   Trong xu thế này, việc trang bị những kiến thức quản trị mang tính chất hệ thống, từ kiến thức tổng quan về nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp đến quản trị chiến lược, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, tài chính, rủi ro… cũng như kịp thời nắm bắt những cơ sở pháp lý về Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại để nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong tình hình hiện nay.

Advertisements