QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP & CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
trích khấu hao tài sản cố định

trích khấu hao tài sản cố định

           Nội dung quyển Sách gồm có 14 phần chính sau:
           Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.
 
           Phần 2: DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH.
 
           Phần 3: TỔ CHỨC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.
 
           Phần 4: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH.
 
           Phần 5: QUẢN TRỊ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP.
 
           Phần 6: QUẢN TRỊ CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.
 
           Phần 7: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP.
 
           Phần 8: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP.
 
           Phần 9: QUẢN TRỊ CUNG ỨNG TRONG DOANH NGHIỆP.
 
           Phần 10: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP.
 
           Phần 11: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ.
 
           Phần 12: HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
 
           Phần 13: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH D/NGHIỆP.
 
          Phần 14: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 600 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã không ngừng phát triển và dần dần hội nhập với nền kinh tế các nước trên thế giới. Để tiếp tục nâng cao đà tiến ấy cũng như khắc phục những khó khăn trong nền kinh tế hiện nay, việc đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp về các mặt như rủi ro trong kinh doanh, marketing, chi phí, nhân sự, chất lượng, công tác kế toán, nhất là việc quản lý tài chính, sử dụng tốt nhất nguồn vốn doanh nghiệp và quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào việc ổn định và phát triển doanh nghiệp.

 

 Chính vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành hàng loạt văn bản pháp luật mới như: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư số 08/2013/TT-BCT Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/4/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư số 10/2013/TT-BTC ngày 18/01/2013 Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012. Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Thông tư  số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ…

           Nhằm giúp các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp đang trong quá trình cổ phần hóa kịp thời nắm bắt các quy định mới nhất của Nhà nước. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách này
Advertisements