QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

            Nội dung quyển Sách gồm có 13 phần chính sau:
quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

           PHẦN 2: DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH.
           PHẦN 3: TỔ CHỨC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.
           PHẦN 4: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH.
           PHẦN 5: QUẢN TRỊ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP.
           PHẦN 6: QUẢN TRỊ CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.
           PHẦN 7: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP.
           PHẦN 8: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP.
           PHẦN 9: QUẢN TRỊ CUNG ỨNG TRONG DOANH NGHIỆP.
           PHẦN 10: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP.
           PHẦN 11: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ.
           Phần 12: HIỆU QỦA KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
      PHẦN 13: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 471 trang

Để hoàn thiện hơn về công tác quản lý, chiến lược phát triển doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như kịp thời nắm bắt khung pháp lý điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp. Do đó, thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản mới như: Thông tư 127/2012/TT-BTC ngày 08/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp. Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 11/6/2012 Phê duyệt đề án đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường. Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 Hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 Về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Advertisements