Tags

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGÂN HÀNG – QUY ĐỊNH MỚI VỀ KỸ NĂNG, QUẢN LÝ TIỀN TỆ, NGOẠI TỆ VÀ NGOẠI HỐI.
quản trị rủi ro trong ngân hàng

quản trị rủi ro trong ngân hàng

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NGÂN HÀNG – QUY ĐỊNH MỚI VỀ
KỸ NĂNG, QUẢN LÝ TIỀN TỆ, NGOẠI TỆ VÀ NGOẠI HỐI.
          Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:
          Phần I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ HỘI NHẬP.
 
       Phần II: QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN, THANH KHOẢN VÀ ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
 
         Phần III: QUẢN TRỊ RỦI RO, LỢI NHUẬN VÀ TÁI CƠ CẤU TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG.
 
         Phần IV: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG.
 
         Phần V: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG.
 
         Phần VI: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ TIỀN TỆ, NGOẠI TỆ VÀ NGOẠI HỐI.
 
          Phần VII: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG RỦI RO.
 
          Phần VIII: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ AN TOÀN, BẢO MẬT VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN.
 
          Phần IX: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG.
 
       Phần X: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 495 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.

Giá: 325.000 đồng

Trong thời kỳ kinh tế hội nhập, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những đổi mới mạnh mẽ và linh hoạt. Hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng phát triển đáng khích lệ cả về quy mô lẫn chất lượng dịch vụ, các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của ngân hàng không ngừng được nâng cao. Điều này cho thấy định hướng phát triển kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng đang đi đúng hướng, phù hợp với các quy định phát triển của nền kinh tế thị trường.

          Nhằm hoàn thiện về công tác quản lý, chiến lược phát triển ngân hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như kịp thời nắm bắt khung pháp lý điều chỉnh hoạt động ngân hàng của Chính phủ là công việc cần thiết, quan trọng  giúp Lãnh đạo ngân hàng và các tổ chức tín dụng điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị đạt hiệu qủa cao
Advertisements