QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ TÀI LIỆU LƯU TRỮ – KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VÀ CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG MỚI NHẤT TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG.
thời gian bảo quản hồ sơ ngân hàng

thời gian bảo quản hồ sơ ngân hàng

          Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính:
         Phần I: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NGÀNH NGÂN HÀNG.
 
          Phần II: HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRÌNH BÀY CÁC THÀNH PHẦN VÀ THỂ THỨC VĂN BẢN NGÀNH NGÂN HÀNG.
 
          Phần III: QUY ĐỊNH MỚI VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NGÀNH NGÂN HÀNG.
 
         Phần IV: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG.
 
          Phần V: HỆ THỐNG BIỂU MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 503 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2012.

Giá bìa: 325.000

Advertisements