LUẬT DOANH NGHIỆP 2013 (Sửa đổi, bổ sung 2013 – Được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2013)

sách luật doanh nghiệp mới nhất

luật doanh nghiệp sửa đổi 2013

Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

          Phần 1: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 2: LUẬT ĐẦU TƯ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 6: CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI LÃI SUẤT – BẢO LÃNH CHO VAY VỐN KINH DOANH.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 422 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.
 
          Giá: 350.000 đồng
Advertisements