CẨM NANG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG 2013.

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

CẨM NANG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG 2013.

CẨM NANG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG 2013.

Sách Ngân Hàng            
Phần 1: QUY TRÌNH XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
 
         Phần 2: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
 
          Phần 3: QUY TRÌNH PHÁP LUẬT VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ, MỨC TRÍCH, PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO VÀ VIỆC SỬ DỤNG DỰ PHÒNG ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ, TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
 
          Phần 5: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CƠ CHẾ VAY VÀ CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.
 
          Phần 6: PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI.
 
          Phần 7: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 435 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 325.000 đồng

Advertisements