Tags

,

CHỈ DẪN ÁP DỤNG LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC LUẬT VIÊN CHỨC 610 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
luật viên chức và luật công chức mới nhất

luật viên chức và luật công chức mới nhất 2013-2014

          Phần 1: LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC.
 
         Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
        Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC.
 
          Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 5: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ, NÂNG NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 6: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 7: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG ĐỐI VỚI QUY TRÌNH, NỘI DUNG THANH TRA VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN CHỨC.
 
           Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

P

 
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
 
          Phần 1: LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC.
 
         Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
        Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC.
 
          Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 5: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ, NÂNG NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 6: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
          Phần 7: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG ĐỐI VỚI QUY TRÌNH, NỘI DUNG THANH TRA VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIÊN CHỨC.
 
           Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng

Chế độ, chính sách mới về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; thu hồi bồi thường chi phí đào tạo; sử dụng, đánh giá, xếp loại, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, định mức biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm; quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế – xã hội của đất nước, là động lực phát triển và tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng, khai thác và phát triển nguồn nhân lực trong thời  kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của xã hội, đồng thời tạo hành lang pháp lý trong việc quản lý cán bộ, công chức, Quốc hội đã ban hành Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 cùng nhiều văn bản thực thi khác.

Advertisements