CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI LÃI SUẤT – THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG LẬP PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG RỦI RO VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU
TRONG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG
chinh sach uu da lai suat tron ngan hang

chinh sach uu da lai suat tron ngan hang

          Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
          Phần 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÍN DỤNG.
 
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ & PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO.
 
         Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VAY VÀ CHO VAY, CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ƯU ĐÃI.
 
          Phần 4: CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG, XỬ LÝ NỢ XẤU.
 
          Phần 5: LUẬT NGÂN HÀNG VÀ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
 
         Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHIẾT KHẤU, MUA BÁN VÀNG, NGOẠI TỆ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 335.000 đồng

Ngày 04/6/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 77/2013/TT-BTC Về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. Nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 Về việc bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Thông tư 12/2013/TT-NHNN ngày 27/5/2013 Về sửa đổi một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quyết định 1073/QĐ-NHNN ngày 10/5/2013 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng. Thông tư 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 Về việc phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”. Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở. Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

Advertisements