GIẢI ĐÁP PHÁP LÝ CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN & KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ
CÔNG TÁC DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN & CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
CÁC CẤP
các vấn đề thường gặp trong hoạt động tổ chức công đoàn

các vấn đề thường gặp trong hoạt động tổ chức công đoàn

          Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:
        Phần 1: KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VỀ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRONG LAO ĐỘNG.
 
          Phần 2: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN.
 
         Phần 3: GIẢI ĐÁP PHÁP LÝ CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG VỀ QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN (Theo Luật Công đoàn 2013).
          Mục 1. Giải đáp pháp lý về vai trò, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn.
          Mục 2. Giải đáp pháp lý về quy tắc ứng xử của cán bộ công đoàn.
          Mục 3. Giải đáp pháp lý về công tác kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn.
 
          Phần 4: GIẢI ĐÁP PHÁP LÝ VỀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC TÀI CHÍNH TRONG CÔNG ĐOÀN.
 
          Phần 5: GIẢI ĐÁP PHÁP LÝ VỀ QUYỀN, NGHĨA VỤ TRONG LAO ĐỘNG VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LAO ĐỘNG (Theo Bộ luật lao động 2013).
 
          Phần 6: GIẢI ĐÁP PHÁP LÝ VỀ CHẾ ĐỘ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.
        Mục 1. Giải đáp pháp lý về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ công đoàn và người lao động.
          Mục 2. Giải đáp pháp lý về chế độ bảo hiểm y tế đối với cán bộ công đoàn và người lao động.
          Mục 3. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ công đoàn và người lao động.
          Phần 7: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
           Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ THU CHI, QUẢN LÝ & PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN.
          Phần 9: CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHU CẤP, BẢO HIỂM DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 19 x 27 cm, dày 400 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 325.000 đồng

Trong hoạt động tổ chức công đoàn, nắm rõ các vấn đề pháp lý về quyền lợi, trách nhiệm, chế độ dành cho người lao động cũng như công tác tuyên truyền có vị trí và vai trò rất quan trọng. Bỡi lẽ đây là công tác định hướng thông tin nhằm giúp cho cán bộ công đoàn, công nhân viên tiếp nhận các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách đầy đủ và đúng đắn nhất.

          Hoạt động công đoàn cơ sở có tầm quan trọng quyết định đến hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống tổ chức công đoàn. Để đáp ứng cho đội ngũ các bộ công đoàn nâng cao trình độ, năng lực hoạt động, cập nhật thông tin và nắm vững chủ trương, quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và của Nhà nước, các Bộ ngành trong giai đoạn mới, cũng như các kiến thức liên quan đến chính sách cho người lao động. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách Này.
Advertisements