Tags

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN IN, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN        BÁN HÀNG, CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HÓA (Áp dụng từ 01/7/2013)

hướng dẫn in hóa đơn 2013

hướng dẫn in hóa đơn 2013

Ngày 15/5/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Bãi bỏ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành. Thông tư này gồm 05 Phụ lục, các phụ lục từ phụ lục 01 đến phụ lục 04 có tính bắt buộc, phụ lục 05 có tính chất tham khảo .

Ngày 17/5/2013 Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 65/2013/TT-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

 Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu và áp dụng cho Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,… Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

       HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN IN, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN        BÁN HÀNG, CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HÓA (Áp dụng từ 01/7/2013)

           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
           Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI VỀ IN, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN.
 
           Phần 2: HƯỚNG DẪN MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ.
 
           Phần 3: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2013).
 
           Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ GIA TRỊ GIA TĂNG.
 
           Phần 5: LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.
 
          Phần 6: CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 423 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 
           Giá: 335.000 đồng
Advertisements