HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH HUY ĐỘNG VỐN VAY 2013
HÍNH HUY ĐỘNG VỐN VAY 2013

HUY ĐỘNG VỐN VAY 2013

            Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
          Phần 1: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NĂM 2013.
 
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHO VAY, PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ VÀ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO.
 
           Phần 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO.
 
         Phần 4: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG, CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
 
          Phần 5: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
 
         Phần 6: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI THỰC HIỆN LUẬT NGÂN HÀNG VÀ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
 
           Phần 7: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
 
           Phần 8: QUY CHẾ VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 415 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
Ngày 01/3/2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 04/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013. Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm Vụ, Cục, đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng Nhà nước chi nhánh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; khách hàng vay; tổ chức, cá nhân có liên quan…

          Ngoài ra, ngân hàng Nhà nước còn ban hành các văn bản khác như: Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư 01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 Quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư 26/2012/TT-NHNN ngày 13/9/2012 Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của ngân hàng Nhà nước việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần. Thông tư 25/2012/TT-NHNN ngày 06/9/2012 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
Advertisements