Tags

,

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (Áp dụng từ 01/5/2013)
CHÍNH SÁCH CÔNG ĐOÀN, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI KHÁC
Những điểm mới cảu bộ luật lao động việt nam 2013-2014

Những điểm mới cảu bộ luật lao động việt nam 2013-2014

          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
         Phần 1: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/5/2013.
          Mục 1. Quy định về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và dạy nghề.
          Mục 2. Quy định về chính sách hỗ trợ đối với đơn vị sử dụng lao động.
          Mục 3. Quy định về điều kiện lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, thời gian làm việc, nghỉ ngơi.
          Mục 4. Quy định về quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 
        Phần 2: LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ CÔNG TÁC THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG.
 
        Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
 
           Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG & PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.
 
            Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ & THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định. Lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chính sách đối với người lao động, cán bộ công viên chức luôn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị sự nghiệp.

Chính vì vậy, trong thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về các vấn đề như: Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 Về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2013 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Quyết định số 171/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 Quy định về thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở. Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 01/01/2013 Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí Công đoàn. Quyết định số 169/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 Quy chế quản lý tài chính Công đoàn. Quyết định số 168/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 Quy định phân phối nguồn thu tài chính Công đoàn…

SÁCH DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2013-2014

Advertisements