QUY ĐỊNH MỚI VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH & 500 KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
 nghiep-vu-bao-lanh-ngan-hang
          Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
        Phần 1: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
          1. Quy định kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ ngân hàng Nhà nước.
          2. Quy định kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ ngân hàng nước ngoài.
          3. Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.
 
          Phần 2: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG.
          1. Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng.
          2. Quy trình kiểm toán độc lập đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
        3. Quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
          Phần 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO.
          1. Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của ngân hàng Nhà nước.
          2. Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của ngân hàng Nhà nước.
         3. Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.
          4. Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
 
        Phần 4: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG, CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
          1. Quy định về kế toán trên máy vi tính đối với ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng.
          2. Chế độ quyết toán năm của ngân hàng Nhà nước.
      
          Phần 5: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
          1. Chế độ báo cáo tài chính đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
          2. Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.
          3. Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
        Phần 6: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI THỰC HIỆN LUẬT NGÂN HÀNG VÀ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
          1. Luật ngân hàng Nhà nước.
          2. Luật các tổ chức tín dụng.
 
          Phần 7: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
 
          Phần 8: QUY CHẾ VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiễu vào Qúy IV/2012.
 

          Giá: 325.000 đồng

Ngày 03/10/2012 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 28/2012/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2012 thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 của NHNN Về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng. Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm TCTD (Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã và công ty tài chính); Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;  Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trong thời gian chưa chuyển đổi thành ngân hàng hợp tác xã thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định đối với ngân hàng hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định đối với ngân hàng hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh. Ngoài ra các văn bản mới khác được NHNN ban hành thời gian gần đây là: Thông tư 26/2012/TT-NHNN ngày 13/9/2012 Thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Thông tư 25/2012/TT-NHNN ngày 6/9/2012 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư 24/2012/TT-NHNN ngày 23/8/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng. Thông tư 23/2012/TT-NHNN ngày 9/8/2012 Quy định về chế độ điều hoà tiền mặt, giao dịch tiền mặt. Quyết định 1289/QĐ-NHNN ngày 29/6/2012 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ.

Advertisements