Tags

CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP,ĐÌNH CÔNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI, LÀM THÊM GIỜ, CHẾ ĐỘ THAI SẢN, ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP (Áp dụng từ 01/7/2013)
sách dành cho chủ tịch công đoàn các cấp

sách dành cho chủ tịch công đoàn các cấp

          Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:
          Phần 1: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).
 
          Phần 2: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ HỢP ĐỒNG, CHO THUÊ LẠI VÀ TRANH CHẤP TRONG LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).
          Mục 1. Những điểm mới về hợp đồng lao động.
          Mục 2. Những điểm mới về giải quyết tranh chấp lao động.
 
       Phần 3: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).        
 
         Phần 4: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ THỜI GIỜ LẢM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI (Hiệu lực từ 01/7/2013).
 
          Phần 5: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).
 
         Phần 6: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, TAI NẠN, HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT.
          Mục 1. Chính sách hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn, hưu trí và tử tuất.
          Mục 2. Chế độ bảo hiểm y tế đối với cán bộ và người lao động.
          Mục 3. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ công đoàn và người lao động.
 
          Phần 7: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ THU, CHI, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN.
          Mục 1. Những điểm mới về chế độ thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn.
          Mục 2. Những điểm mới về chế độ quản lý tài chính, tài sản công đoàn.
          Mục 3. Những điểm mới về chế độ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
          Mục 4. Những điểm mới về chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp công đoàn.
          Mục 5. Những điểm mới về chế độ phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.
 
        Phần 8: NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013.
 
         Phần 9: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.
 
          Phần 10: CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, ĐÃI NGỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 19 x 27 cm, dày 400 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển

Trong lĩnh vực lao động, công đoàn giữ vai trò và vị trí rất quan trọng. Bỡi lẽ đây là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động. Do đó, để giúp cho công đoàn trở thành tổ chức đại diện, chỗ dựa vững chắc cho người lao động, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn Về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Một số văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động như: Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động Về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động. Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13;…

Advertisements