Tags

HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
& QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 2013
luật công đòa 2014

công tác đoàn cơ sở 2013

           Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:
           Phần 1: BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ.
 
           Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN.
           Mục 1. Quản lý tài chính công đoàn.
           Mục 2. Thu chi ngân sách, kinh phí công đoàn.
 
        Phần 3: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN.
 
           Phần 4: CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT.
 
           Phần 5: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 – LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

Nhằm trang bị những kiến thức, nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn đối với cán bộ Công đoàn cơ sở, giúp cán bộ Công đoàn cơ sở hiểu rõ những quy định của pháp luật (Đặc biệt là Bộ luật lao động và Luật Công đoàn mới được Quốc hội thông qua năm 2012) và nắm vững quy trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu phối hợp với bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội và vông tác Công đoàn của mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động

Advertisements