HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG, CÔNG ĐOÀN, TRANH CHẤP VÀ THANH TRA LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2013
Hướng dẫn mới nhất về hợp đồng lao động 2013

Hướng dẫn mới nhất về hợp đồng lao động 2013

           Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
           Phần 1: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/5/2013).
 
           Phần 2: PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013 – HỎI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG HIỆN HÀNH.
 
           Phần 3: HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG.
 
           Phần 4: HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ CÔNG ĐOÀN.
 
           Phần 5: HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.
 
            Phần 6: HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG.
 
           Phần 7: HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 411 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

Ngày 14/5/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương. Nghị định số 50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định số 51/2013/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

         Ngày 10/5/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động và vệ sinh lao động. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
          Nhằm giúp những người làm công tác tổ chức hành chính và nhân sự trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời quy định mới trong lĩnh vực Bộ luật lao động, hiệu lực áp dụng từ 01/5/2013. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách này.
Advertisements